Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup prostřednictvím internetového obchodu www.nabytek-ihned.cz pro území České republiky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

Provozovatel tohoto internetového obchodu je společnost INTERIER GROUP s.r.o., se sídlem Otakarova 1253, 686 01 Uherské Hradiště, IČ64507289, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 22658.

Smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se smluvní vztahy i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 


Zákazníkem internetového obchodu je kupující.  Občanský zákoník rozlišuje kupujícího, který je spotřebitelem a kupujícího, který je podnikatelem.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Za podnikatele se považuje každá osoba, která vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem nebo uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele, jak blíže vyplývá z ustanovení § 420 až § 422 zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník.  Na podnikatele se nevztahují ustanovení dílu 4., hlavy I., části čtvrté občanského zákoníku, která obsahují ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem. Z tohoto důvodu se na kupujícího, který je podnikatelem, nevztahují ta ustanovení těchto obchodních podmínek, která platí výlučně pro spotřebitele.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. Uživatelský účet

 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 

 1. Uzavření kupní smlouvy 

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Rozměry, váha a ostatní údaje uvedené na webových stránkách nejsou údaje závazné. Barvy látek se mohou lišit v závislosti na nastavení monitoru a prodávající doporučuje kupujícímu barvy konzultovat s jeho obchodním oddělením. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace o nákladech platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a zboží není vedeno jako těžké, objemné nebo nadrozměrné.

 V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména tyto informace o:

- objednávaném zboží (včetně doplňujících komponentů – barva, látka, područky, kříž apod.)

- způsob úhrady kupní ceny

- způsob doručení a náklady spojené s doručením zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednávka zavazující k platbě".

 Odesláním objednávky se objednávka stává pro kupujícího závaznou. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím dnem jejího doručení kupujícímu ve formě e-mailové zprávy. Automatické potvrzení o registraci objednávky není jejím potvrzením.


V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovením lhůty pro tuto úhradu. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že ze strany kupujícího nebude uhrazena požadovaná záloha. Prodávající má právo odmítnout objednávku v případě chybného uvedení ceny.

 

 1. Cena a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Otakarova 1253, 686 01 Uherské Hradiště
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 • bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně prodávajícího na adrese Otakarova 1253, 686 01 Uherské Hradiště

 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

 Prodávající požaduje od kupujícího zálohu v případě nákupu zboží, které není běžně skladem a také na zboží, které bude objednáváno nebo vyráběno na základě požadavků kupujícího (dále jen "zakázková výroba").

 V případě platby v hotovosti, platební kartou nebo na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná obvykle do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen hradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu.

Ceny jsou uvedeny u jednotlivých položek zboží včetně DPH a jsou platné ke dni objednání zboží. Pokud se na zboží vztahuje povinnost zaplatit recyklační poplatky, jsou tyto již zahrnuty v ceně zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.   

Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.
 
V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem.

Své náklady vzniklé použitím komunikačních prostředků na dálku za účelem objednání zboží a uzavření kupní smlouvy nese každá strana ze svého.

 

 1. Přeprava a dodání zboží

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení originální pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky na místě přímo s dopravcem a vyrozumět prodávajícího – postačí emailem. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdějšímu uplatnění nároků z vad z důvodu porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného dodacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky a správný počet balíků.

Kupující je při převzetí zboží povinen provést vnějškovou kontrolu jeho stavu a pokud zboží vykazuje zjevné vady, včetně nekompletnosti dodávky zboží nebo množstevních vad spočívajících v tom, že počty dodaného zboží nejsou  v souladu s fakturou, je kupující povinen tyto vady vytknout prodávajícímu bezodkladně nejpozději do 2 dnů od data převzetí zboží. Pozdější vytknutí zjevných vad či nekompletnosti dodávky zboží není prodávající povinen uznat.

Přepravu zajišťují společnosti DPD nebo Toptrans. Dopravou se rozumí pouze vyložení zboží za první zamykatelné dveře, nikoliv výnos, rozmístění, montáž nebo odvoz obalového materiálu. Způsob zaslání závisí na celkové hmotnosti zboží, jeho povaze a objemu.

 Cena dopravy přepravní službou PPL je uvedena v potvrzení objednávky (190,- Kč s DPH). Pokud se jedná o objemné nebo těžké zboží a vícekusové zásilky, je cena kalkulována samostatně a zaslána k odsouhlasení před potvrzením objednávky.

 Cena dopravy na Slovensko je vždy kalkulována na základě celkové hmotnosti objednaného zboží a místa dodání a bude zaslána k odsouhlasení před potvrzením objednávky.

 

 1. Odstoupení od smlouvy

 Spotřebitel má právo podle ust. § 1829 odstavce 1 občanského zákoníku odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku do 14-ti dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Toto právo nenáleží kupujícímu, který je podnikatelem.

 V důsledku odstoupení se smlouva ruší. Povinností kupujícího je zboží vrátit prodávajícímu nejpozději do 14 dnů. Náklady na zaslání zboží nese kupující. Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky, které obdržel od kupujícího, a to stejným způsobem, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud kupující neurčí výslovně jinak. Prodávající platbu poukáže až po obdržení vráceného zboží nebo prokázání odeslání zboží kupujícím. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

Prodávající je oprávněn si z vracené částky odečíst poměrnou část kupní ceny odpovídající snížení hodnoty zboží v důsledku opotřebení či poškození zboží.

 V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno dle přání kupujícího (zakázková výroba).

 Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.  Použití připojeného formuláře není závazné, lze jej však použít po řádném vyplnění a podpisu a zaslat na e-mailovou adresu prodávajícího v něm uvedenou, případně jej vložit do zásilky s vraceným zbožím. Formulář ke stažení v PDF zde.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Adresát
Společnost:                        INTERIER GROUP s.r.o.
Se sídlem:                           Otakarova 1253, Uherské Hradiště, 686 01
IČ/DIČ:                                  64507289/CZ64507289
E-mailová adresa:            info@interiergroup.cz
Telefonní číslo:                  725 684 456

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
 
 ...............................................................................................................................

 
Datum objednání  ..............................

Datum převzetí ...................................

Číslo objednávky: ................................

Číslo faktury - daňového dokladu: ................................

Platba  provedená kupujícím byla uhrazena v hotovosti / bezhotovostně 

 
Dne ................   a

 
požaduji výměnu zboží tento výrobek: .........................................................
(nehodící se škrtněte)

požaduji její vrácení na účet č. .................................................................
(nehodící se škrtněte)

Jméno a příjmení spotřebitele: .........................................................

 
Adresa spotřebitele: ..........................................................................

 
Email spotřebitele:.............................................................................

 
Telefon spotřebitele: .........................................................................

 

V........................................ dne......................................

 
 
Podpis spotřebitele

Vytečkovanou část formuláře vyplní spotřebitel.

 

 

 1. Práva z vadného plnění

  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc

 1. a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 1. b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
 1. c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

 1. a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 1. b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 1. c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 1. d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

 Výše uvedené se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Výše uvedené se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 Kupující je při převzetí zboží povinen provést vnějškovou kontrolu jeho stavu a pokud zboží vykazuje zjevné vady, včetně nekompletnosti dodávky zboží nebo množstevních vad spočívajících v tom, že počty dodaného zboží nejsou  v souladu s fakturou, je kupující povinen tyto vady vytknout prodávajícímu bezodkladně nejpozději do 2 dnů od data převzetí zboží. Pozdější vytknutí zjevných vad či nekompletnosti dodávky zboží není prodávající povinen uznat. Při porušení obalu zásilky se zbožím postupuje kupující v souladu s odstavcem 5 těchto obchodních podmínek.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců, je-li kupujícím spotřebitel. Je-li kupujícím podnikatel poskytuje prodávající záruku na zboží v délce 12 měsíců.

 U některého zboží může být výrobcem stanovena záruční doba delší jak obvyklých 24 měsíců. V takových případech je tato informace uvedena u daného zboží -  viz katalog zboží www.nabytek-ihned.cz a je rovněž uvedena v záručním listě, pokud je záruční list přiložen.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od prodávajícího při osobním odběru či od dopravce potvrzením přepravního (dodacího) listu kupujícím.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé při dopravě, na vady, které byly způsobeny neodbornou montáží či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, špatnou údržbou, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami. Pro platnost záruky je povinností používat výrobky v souladu s návodem k obsluze a provádění pravidelné údržby. Záruka se nevztahuje na provedení údržby či seřízení výrobku.

Vady, které se vyskytnou v záruční době, se uplatňují u prodávajícího. Reklamaci musí kupující uplatnit u prodávajícího písemnou formou bez zbytečného odkladu po zjištění vady.

 Při uplatnění práv z vadného plnění je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy, a to nejlépe předložením dokladu o nákupu – faktury, dále záručního listu a podrobně popsat vadu výrobku. Reklamované zboží musí být kompletní, zabalené způsobem vylučujícím možnost jeho poškození při přepravě.


Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího tj. u společnosti INTERIER GROUP s.r.o., Otakarova 1253, Uherské Hradiště.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace spotřebitele včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Prodávající je povinen informovat spotřebitele o vyřízení reklamace a vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.


Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil.

 Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

 1. a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil
 2. b) se vada projeví opakovaně,
 3. c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 4. d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

 Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

 Kupující je povinen převzít si reklamované zboží nebo zboží, které bylo předmětem pozáruční opravy, do 60 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nebo oprava nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

 Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží, pokud bylo uznáno jako oprávněná reklamace. Kupující o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Pokud tyto nároky uplatňuje kupující z jiné země než je ČR, hradí kupující veškeré náklady spojené s dopravou reklamovaného zboží tam i zpět.

 

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

 

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží včetně případných nákladů na dopravu.

 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

 1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Jednání ohledně sporných otázek můžete s námi  vést i prostřednictvím korespondence na naší emailové adrese: info@interiergroup.cz.

Pokud se nepodaří vyřešit spor vzniklý v souvislosti s prodejem námi prodávaného zboží či poskytovaných služeb jednáním, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Příslušným subjektem pro řešení takového sporu je Česká obchodní inspekce (dále jen ČOI), u které může spotřebitel podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách ČOI: https://adr.coi/cz. Spotřebitel může podat návrh u ČOI nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u prodávajícího uplatnil své právo, které je předmětem sporu.

V případě přeshraničního sporu pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si zúčastněné strany hradí ze svého.

 

 1. Ochrana osobních údajů  

  Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Jelikož je serióznost naší základní a nejvyšší prioritou, jsme si plně vědomi našich povinností při správě těchto citlivých údajů a naprosto respektujeme soukromí zákazníka.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy.
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením GDPR.

 

Podmínky ochrany osobních údajů
 

 1. Základní ustanovení
 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je INTERIER GROUP s.r.o. IČ 64507289, se sídlem Otakarova 1253, Uherské Hradiště, 686 01 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Otakarova 1253, Uherské Hradiště, 686 01
  email: info@interiergroup.cz
  telefon: 725 684 456
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Pověřené osoby zpracovávají údaje o chování na eshopu, zejména zobrazované produkty, kategorie, údaje na které klikáte a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;

 
III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 1. Doba uchovávání údajů
 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 1. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 1. Příjemci osobních údajů jsou subjekty
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, poskytovatelé cloudových a hostingových služeb, a další dodavatelé technologií, podpory a souvisejících služeb pro naše vnitřní procesy;
 • zajišťující marketingové služby.
 • advokáti, daňoví poradci, auditoři, vymáhací agentury
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Někteří příjemci osobních údajů (emailových služeb, cloudových služeb) mohou mít technickou či majetkovou infrastrukturu ve třetích zemích.

 1. Vaše práva
 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na emailovou adresu interier(@)interiergroup.cz Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména Ochrana počítačů heslem, ochrana antivirovým programem, šifrování eshopu pomocí technologie SSL s HTTPS certifikátem. Elektronické záloh dat nejsou ukládány na externích discích. Listinné zálohy jsou v uzamykatelných kancelářích.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 
VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 1. Šíření obchodních sdělení

Kupující uděluje souhlas k šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky týkající se prodeje zboží na elektronickou adresu, kterou prodávající získal v souvislosti s prodejem zboží. Kupující je oprávněn kdykoliv odmítnout souhlas s takovým využíváním svého elektronického kontaktu.


    12. Závěrečná ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách provozovatele v den odeslání elektronické objednávky.
Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně  dopravních nákladů a příp. dalších poplatků  a obchodní  podmínky ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.

Je-li kupujícím osoba, která je podnikatelem (blíže článek 1 těchto obchodních podmínek), nevztahují se na ni ta zákonná ustanovení a ustanovení těchto obchodních podmínek, která se vztahují výlučně na spotřebitele.

 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 29.3.2023